Schweden Splitt AB

Om oss

Schweden Splitt AB bildades 1993 och är ett svenskt bolag med stämma och säte i Karlshamns kommun. Ägare är Basalt Minerals GmbH (BAG) med säte i Linz Am Rhein i sydvästra Tyskland och mera information finns på www.basalt.de.

Företagets affärsidé är att tillverka och sälja kvalitetsmakadam av granit inom det södra Östersjöområdet där denna typ av bergart inte finns.

Inom de västra kustnära delarna av Karlshamns kommun utgörs berggrunden av en finkornig, ljust grå granitisk bergart, Blekinge kustgnejs, som är en unikt bra råvara för produktion av kvalitetsmakadam.

Bolaget var från början verksamt i Stilleryd, Karlshamn där man producerat och levererat ca 20 miljoner ton krossprodukter. Verksamheten i Stilleryd avslutades 2012 och markområdet har återlämnats till ägarna Karlshamns kommun och Karlshamns hamn AB. Ytorna som skapats kan nu utnyttjas för industribebyggelse.

I samband med att Stillerydsverksamheten avslutades förvärvade bolaget en befintlig bergtäkt i Elleholm, ca 10 km väster om Karlshamn. Denna täkt startades under tidigt 1960-tal och har en egen hamnanläggning för fartygslastning. Sedan Schweden Splitt tog över Elleholm har anläggningen genomgått en stor omvandling där bland de största projekten kan nämnas:

  • Nytt täkttillstånd och tillstånd att utöka hamnanläggningen
  • Muddring av farled och hamn, uppförande av ny kaj, installation av fartygslastare
  • Uppförande av transportband från täkt till hamn
  • Uppbyggnad av efterkrossanläggning
  • Uppbyggnad av stationär förkrossanläggning

 

Med dessa åtgärder har vi nu en modern krossanläggning med stor produktionskapacitet för att kunna försörja våra kunder både i närområdet och på exportmarknaden.

Utöver tillgång till produktionsanläggning och hamn har vi även en egen shippingavdelning.

Schweden Splitt förser asfaltverk och betongfabriker med krossprodukter. Man levererar väg- och järnvägsbyggnadsmaterial till olika infrastrukturprojekt. Även vattenbyggnadssten kan levereras. Våra exportkunder finns från Danmark i väst till Baltikum i öst.

Film om Elleholm bergtäkt