Schweden Splitt AB

Miljöpolicy

Schweden Splitts miljöarbete ska bidra till skapandet av ett hållbart samhälle och långsiktig hållbar utveckling.

Detta genom att vi arbetar för ständiga förbättringar av miljöprestanda inom verksamheten och ständigt arbetar för att reducera negativ miljöpåverkan samt förebygga förorening. Schweden Splitt ska arbeta för att miljöanpassa produktionen i alla led samt reducera energianvändningen och avfallsuppkomsten.

Våra insatser ska grundas på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt hållbart samt miljömässigt motiverat. Schweden Splitt ska ligga i framkant gällande tillämplig miljölagstiftning och andra krav. Miljöpolicyn ska genomsyras i hela organisationen och alla anställda ska ha god kännedom om denna.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mera om vårt miljöarbete.