Navigera

Om oss

Schweden Splitt AB bildades 1993 och är ett svenskt bolag med stämma och säte i Karlshamns kommun. Ägare är Basalt Minerals GmbH (BAG) med säte i Linz Am Rhein i sydvästra Tyskland och mera information finns på www.basalt.de.

Företagets affärsidé är att tillverka och sälja kvalitetsmakadam av granit inom det södra Östersjöområdet där denna typ av bergart inte finns. Länder som Danmark, Tyskland, Polen, Ryssland och Baltikum måste till stor del importera sitt behov av kvalitetsmakadam från länder som t.ex. Sverige och Norge.

Inom de västra kustnära delarna av Karlshamns kommun utgörs berggrunden av en finkornig, ljust grå granitisk bergart, Blekinge kustgnejs, som är en unikt bra råvara för produktion av kvalitetsmakadam.

Sedan produktionsstarten hösten 1995 då bolaget var verksamt i Stilleryd har man producerat och levererat ca 20 miljoner ton krossprodukter därifrån. Mer än 85% av denna produktion har exporterats med fartyg till kunder i den södra Östersjöregionen och resterande del till lokala eller regionala projekt.

Täktverksamheten i Stilleryd avslutades 2012 och markområdet har återlämnats till ägarna Karlshamns kommun och Karlshamns hamn AB. Ytorna som skapats kan nu utnyttjas för industribebyggelse och markägaren har under 2013 uppfört en ny järnvägsterminal för att underlätta omlastning av gods mellan båt och järnväg.

Hösten 2010 förvärvade Schweden Splitt bergtäkten i Elleholm ca 10km väster om Karlshamn och det är här bolaget numera är verksamt. Under 2013 erhölls ett nytt miljötillstånd för täktverksamheten samt för utbyggnad av tillhörande kajanläggning och farled.
Huvuddelen av produkterna skeppas ut från Elleholms hamn för transport med båt till de olika marknaderna.
Till den lokala marknaden levereras materialet med lastbil.
Schweden Splitt förser asfaltverk och betongfabriker med krossprodukter, från Danmark i väst till Baltikum i öst.

För kontakt med våra försäljningsagenturer i respektive land, klicka här.
Schweden Splitt AB är även återförsäljare för Bornit asfalt- och tätningsprodukter i Skandinavien. Mer information om detta finns på www.bornit.se.