Navigera

Miljöpolicy

”Schweden Splitts miljöarbete ska bidra till skapandet av ett hållbart samhälle och långsiktig hållbar utveckling.

Detta genom att vi arbetar för ständiga förbättringar av miljöprestanda inom verksamheten och ständigt arbetar för att reducera negativ miljöpåverkan samt förebygga förorening. Schweden Splitt ska arbeta för att miljöanpassa produktionen i alla led samt reducera energianvändningen och avfallsuppkomsten.

Våra insatser ska grundas på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt hållbart samt miljömässigt motiverat. Schweden Splitt ska ligga i framkant gällande tillämplig miljölagstiftning och andra krav. Miljöpolicyn ska genomsyras i hela organisationen och alla anställda ska ha god kännedom om denna.”

Om ni vill veta mer om vårt miljöarbete, vänligen kontakta oss.

Tfn: 0454-169 30
Fax: 0454-139 80
E-post: splitt@splitt.se